Sjas

Servei Jove d’Atenció a les Sexualitats

Informació Bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: LA NATURADORA S.L.

Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud.

Legitimació: Execució d’un contracte i consentiment de l’interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a LA NATURADORA SL, Carrer dels Margenadors Núm. 9, Benissa, Alacant, CP 03720, Espanya.

General

Als efectes del que preveu el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i la resta de la normativa nacional vigent, LA NATURADORA S.L., LA NATURADORA SL, us informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seua activitat.

LA NATURADORA S.L. pone en su conocimiento la existencia de un sistema de tratamiento de la información, titularidad de LA NATURADORA S.L., para las finalidades propias de gestión, comunicación e información. El sistema esmentat es troba descrit al corresponent Registre d’Activitats de Tractament, al qual pot accedir l’usuari per comprovar la situació de les seues dades.

Mesures i nivells de seguretat

LA NATURADORA S.L. ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix ​​l’art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.

Àmbit d'aplicació

Les mesures de seguretat que LA NATURADORA SL tinga descrites al Registre d’Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d’actius del sistema de tractament de la informació en què es tracten les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Tot el personal contractat per LA NATURADORA SL i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seues funcions i obligacions, inclòs el deure de secret, que seran degudament determinades per LA NATURADORA SL.

Recollida de dades

L’acceptació de les presents condicions, necessita l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que us seran sol·licitades personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.

Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estiga sempre actualitzada i no continga errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquen, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seues dades de caràcter personal.

Exercici de drets

Per exercir els Drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, cal que us adreceu per escrit a LA NATURADORA S.L., Carrer dels Margenadors Nº 9, Benissa, Alicante, C.P. 03720Espanya, mitjançant comunicació per escrit.. També podeu presentar reclamació davant l’AEPD.

Consentiment

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè LA NATURADORA S.L. puga fer ús de les seues dades personals per tal de prestar un compliment correcte dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari inclòs al lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a LA NATURADORA S.L., implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seues dades de caràcter personal en el referit sistema de tractament, titularitat de LA NATURADORA S.L.

En el moment de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça de LA NATURADORA S.L. i de la facultat de l’usuari d’exercir-les drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, i a presentar reclamació davant de l’AEPD.

Cessió a tercers

LA NATURADORA S.L. no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Enviament Currículum Vitae

En el supòsit que l’usuari envie el seu CV a través de la nostra web o de les nostres xarxes socials, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi puga haver a l’entitat, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de 2 anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del responsable, us demanem que ens remeta novament el seu currículum.

En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides a totes les comunicacions privades entre LA NATURADORA S.L i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se LA NATURADORA S.L., a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que eviten la seua alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, dacord amb el que estableix la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol mena que les parts intercanvien entre si, aquella que aquestes acorden que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet no suposarà l’accés directe a les mateixes, llevat del consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l’usuari que no facilite a tercers la seua identificació, contrasenya o números de referència que LA NATURADORA S.L. pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre LA NATURADORA S.L. i el client es preserve a totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

Camvis en la política de seguretat i de protecció de dades

LA NATURADORA S.L. es reserva el dret de modificar la seua política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que es puguen derivar de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació de la modificació esmentada a la pàgina Web de LA NATURADORA S.L.

Adreça de contacte

El present lloc web és gestionat per LA NATURADORA SL, amb CIF B54272877 , inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, Tom 3221, Foli 211, Full A-108551, inscripció 4.

TELÈFON: 615 28 13 38

E-MAIL: lanaturadora@lanaturadora.com